ΤοκράτοςτουΙσραήλ

อิสราเอล

Αναναλογιστείκανείςπωςείναιένααπόταμικρότερακράτητουκόσμου-δεδομένουότιιδρύθηκετο 1984- τοκράτοςτουΙσραήλπαρουσίασεμίααξιόλογηπορείακαισημαντικάεπιτεύγματα Ταπρώτα 25 χρόνιαπουυπήρξεωςαυτόνομοκράτος, παράτιςδυσκολίεςκαιτιςαντιξοότητες, παρουσίασεμίασημαντικήπορείαπουθαμπορούσανατηζηλεύουνακόμακαικράτημεγαλύτερηςέκτασηςκαιοικονομικήςδύναμης Μέσασεαυτάταχρόνια, οπληθυσμόςτηςχώραςδιπλασιάστηκε, ενώηγεωργικήκαιβιομηχανικήπαραγωγήθεμελιώθηκεσεστέρεουπόβαθροπουεπέτρεψετηθετικήτουςπορεία Σήμερα, τοκράτοςτουΙσραήλθεωρείταιωςηκοιτίδακαιτωντριώνμονοθεϊστικώνθρησκειώντουκόσμου: τουΙουδαϊσμού, τουΧριστιανισμούκαιτουΙσλάμ, φτάνονταςστησύγχρονηκόντρατηςχώραςμετηνΠαλαιστίνη ΌλααυτάκαθιστούντοΙσραήλμίαχώραμετεράστιοιστορικόενδιαφέρον, παραμένειμίααποκρυπτογράφησητουπαρελθόντοςτωνσημαντικότερωνθρησκειώνσεόλοτονκόσμο, δημιουργώνταςτεράστιασυναισθηματικήένωσημετουςπιστούς ΤοΙσραήλείναιμίαχώραμεμεγάλοκαιταυτόχρονασύγχρονοπαρελθόν, μίαχώραηοποίαγεννάτοερώτημαγιατο << ποιο, τελικά, μπορείναείναιτομέλλοντης; >>กำแพงร้องไห้ΤΤΙ Αυτόμαςαποδεικνύειπωςασχέτωςτουμικρούτουμεγέθους, τοΙσραήλείναιμίιίαπαυθέλειασλπασλ N έκτασητουίδιουτουκόουςαμκόμαπερισσότερο, ετάετάτοντοοπόλεμοτωνηΈξιυ 17. ΠαράτηνεχθρότητατωνΑράβων, κατόρθωσενααποκτήσειένανπληθυσμόοοίοίοςμετηνουουουχρανσιι

ลอาวีฟโทรΤοΙσραήλωςκράτοςμπορείναείναισύγχρονο, όμωςηιστορίατουυπάρχειυπάρχειπότούςβιβλικούςκιόλούςκιόλοςχρόνούς ΣημαντικήπηγήπληροφοριώνγιατηζωήτωνΕβραίωνείναιηΠαλαιάΔιαθήκηηοποίαδιηγείταιτηνπορείατουΕβραϊκούλαού, τηναπελευθέρωσηαπότηδουλείατωνΑιγυπτίων, τηζωήτωνπροφητώνκαιτωνβασιλέων ΗζωήτουΔαυίδ, τουΣολομώντα, τουΜωυσή, περιγράφηκανστααρχαίαβιβλίατωνΕβραίων, αποτελώνταςγιατηΧριστιανικήπίστητοπρώτοαπόταδύοβασικάβιβλίατηςπίστηςτης N βασιλιάςΔαβίδτο 1000 π ΧκατέστησετηνΙερουσαλήμπρωτεύουσατηςχώρας, ογιοςτοςΣολΣολομώντας, έχτισεοονπερίφημονα ίωνσύγχρονοιΕβραίοιείναιαπόγονοιτωναρχαίων ΗίδιαηΒίβλοςτηνπεριγράφειως << μίαχώραστηνοποίαπαράγεταισιτάρι, κριθάρι, σταφύλια, ρόδια, λάάιι ΟιΕβραίοισεόποιομέροςτουκόσμουκαιανβρέθηκαν, διατήρησανμεταξύτουςτηνΙουδαϊκήπίστη, ταήθηκαιταέθιμάτους, ελπίζονταςπωςταδεινάτουςθατελείωνανσύντομα ΤηνπερίοδοτουΜεσαίωνα, όπωςκαιστουςνεώτερουςχρόνους, οιΕβραίοιέγιναναποδέκτεςδιωγμώνστηνΕυρώπη, αλλάδιατηρούσανάσβεστητηνελπίδαπωςαυτόθαπαρέλθεικαιθαεπιστρέψουνστηνπατρώατουςγη νεβραϊκήιστορίαστον 20ο αιώναταυτίστηκεμετοίσωςμεγαλύτεροέγκληματηςσύγχρονηςΙστορίςορίας: τοΟλοκαύτωμα υου 6 000 000 Εβραίοιβρήκαντραγικόθάνατοσεστρατόπεδασυγκέντρωσηςαπότουςναζιστές, μίαθηριωδίαστηνιστορίατηςανθρωπότηταςπουσυμβόλισεόσοκαμίαάλλητονανθρώπινοπόνο, τοθάνατο, τομίσος, τορατσισμό

ΗέκτασητουΙσραήλφτάνειστα 20.770 τετραγωνικάχιλιόμετρα, ρίστηκορίστηκανμτητητησυσυφωνίνάνά X ΠρωτεύουσατηςχώραςείναιηΙερουσαλήμ, ενώεπικρατούσαθρησκείαείναιοαυδαϊσμόςός, ενώσεμικρότερλ βικήεπίσημεςγλώσσεςτηςχώραςείναιταΕβραϊκάκαιηΑραβική ΤοπολίτευματηςείναιηΔημοκρατία . μεγαλύτερεςπόλειςείναιτοΤελπ-πουείναικαιηιουσατηςουσαχώρας-ηΧάιφα, ηΙερουσαλήμ. ΟικυριότεροιποταμοίείναιΙορδάνης, οΚισόν, οΓιαρκόν, ενώλίμνεςηΓαλιλαίακαιηΝεκράασ

อิสราเอลเกษตรγωγήοΙσραήλείναιμίαχώραμεέντονηγεωργικήπαραγωγή Ανκαιτομεγαλύτερομέροςτηςαςκαλύπτεταιμεχώμα, ηχώραεξάγεισημαντικάπροϊόντα, όπωςεσπεριλάύ τελευτατελευταίαχρόνια, μάλιστα, αναπτύχθηκεσεμεγάλοβαθμόκαιηανθοκομίαμεεγάλεςοσότητεςουλιηνηνουλιηνηνουλιηνηναυλιηνην Ηκ Ηπαραγωγήγαλακτοκομικώνπροϊόντωνείναισχετικάαλή –αν αναλογιστείκανείςπωςοκράτκράτοκράτκράτος Μετονίδιοτρόποκαιηπαραγωγήσιτηρώνβρίσκεταιστο

γωγήςοκράτοςτουΙσραήλείναιένακράμαΕβραίωνποικίλωνπροελεύσεωνκαιτόπωνακαγωγής. νον, οπληθυσμόςτηςχώραςανέρχεταισε 3 921 700 κατοίκους, μεμεγάλομέροςανθρώπωνναπροέρχονταιαπόδιαφορετικέςτοποθεσίεςκαιμεδιαφορετικέςκοινωνικές, γλωσσικέςκαιθρησκευτικέςκαταβολές Σήμερα, τομεγαλύτερομέροςτουπληθυσμούδιαμένειστιςκεντρικέςπόλειςτηςχώρας, τοΤελΑβίβ, τηΧάιφα, ενώσχεδόντο 14% ζεισεαγροτικούςσυνοικισμούς

ประเทศอิสราเอลυςστοιχειώδηςεκπαίδευσηπαρέχεταιδωρεάναιείναιυποχρεωτικήγιαόλουςτουςτουςκατοίκους .αταμικράπαιδιάυπάρχουνπαιδικοίσταθμοίήαπασχόλησηστασχολεία, όπωςλείαστηστηδικήμαχώρ.α. ΤοΙσραήλείναιμίαχώραπουέχεισημαντικάεκπαιδευτικάκτήρια, όπωςτοΕβραϊκόΠανεπιστήμιοκαιτοΠανεπιστήμιοτουΤελΑβίβ ΤοπρόγραμμακαιηύλητηςεκπαίδευσηςαντικατοπτρίζουνσεμεγάλοβαθμότηναθμόΕυρωπαϊκήαδιδα. Τοπολίτευματηςχώραςείναικοινοβουλευτικήδημοκρατία, ηεκτελεστικήεξουσίαασκείταιαπότονπρωθυπουργό, ενώαρχηγόςτουΚράτουςθεωρείταιοπρόεδροςτηςΔημοκρατίας

. μεάλλεςχώρες, τοΙσραήλείναιμίαδημοκρατικήκοινωνία ΤοντύσιμοτωνκατοίκωντηςδεδιαφέρειιδιαίτερααπότοντύσιμοτωνΕυρωπαίωνκαιτωνΑμερικάνων, ενώτοίδιοτοΚράτοςδείχνειμίαέντονηαγάπηστηνποικιλομορφίατωναπόψεωνκαιτηςκουλτούρας χώρεςοχάσμαανάμεσαστουςπλούσιουςκαιστουςφτωχούςείναιμικρότερο, συγκριτικάμεάλλεςχώρες Οτύποςείναιελεύθερος, ηκριτικήστηνπολιτικήηγεσίαασκείταιελεύθερα, ενώπαρατηρούμετοέντονοενδιαφέροντωνκατοίκωνγιαταπολιτικάτεκταινόμενατηςχώρας Ηπρόοδοςτηςκοινωνίαςεπέφερεκαιτησταδιακήαποκόλλησηαπότηθρησκευτικήαυστηρότητα, μεπιστούςΙουδαίουςναενστερνίζονταιπλέοντιςεξελίξειςτηςκοινωνίαςκαιναείναιπιοδεκτικοίστηνπρόοδο Πλήθηυδουδαίωνσυρρέουνγιαναπροσευχηθούνστοτείχοςτωνος, τοτιερότερονογιαγιουςΙουδαίους. Στς

พระเยซูคริสต์ Αξίζει, αδιαμφισβήτητα, τηνεπίσκεψηαπότονάνθρωποεκείνοπουθουθαθελήσειναβρεθείκονλ

ΔημοσιεύτηκεαπόΜΑΡΙΑΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

ส่งคำตอบ

Avatar